Oblastní spolek Českého červeného kříže Ostrava

Společnost Český červený kříž je humanitární společností působící na celém území České republiky; existuje ze zákona. Je státem uznanou národní společností Červeného kříže ve smyslu mezinárodního práva; z hlediska vnitrostátního práva je spolkem.

Český červený kříž je součástí Mezinárodního hnutí Červeného kříže a řídí se Základními principy Červeného kříže a Červeného půlměsíce. Historicky byl Československý červený kříž od roku 1919 národní společností tohoto mezinárodního hnutí, navazující na činnost rakousko-uherských spolků Červeného kříže, působících na našem budoucím území již od roku 1868.

Mezinárodním výborem Červeného kříže byl Český červený kříž uznán 26.8.1993 a za člena Mezinárodní federace Červeného kříže a Červeného půlměsíce byl přijat 25.10.1993.

Působí zejména v oblasti humanitární, sociální, zdravotní a zdravotně-výchovné. Naplňování poslání a plnění úkolů ČČK je všeobecně prospěšnou činností.

Posláním Českého červeného kříže je zejména předcházet a zmírňovat utrpení, chránit zdraví, život a úctu k lidské bytosti, podporovat vzájemné porozumění, přátelství a mír mezi národy bez rozdílů národnostních, rasových, náboženských, třídních a politických a usilovat o naplňování základních principů hnutí Červeného kříže. (§ 6 Stanov Českého červeného kříže)

Z tohoto poslání vyplývá veškerá činnost Českého červeného kříže. Poslání Českého červeného kříže vyplývá ze Statutu mezinárodního hnutí Červeného kříže a Červeného půlměsíce a je definováno v zákoně č. 126/1992 Sb. Základními principy hnutí Červeného kříže jsou Humanita, Neutralita, Nestrannost, Nezávislost, Dobrovolnost, Jednota a Světovost.

Oblastní spolek Českého červeného kříže Ostrava je součástí Národní společnosti Český červený kříž působící na území okresů Ostrava a Nový Jičín.

Oblastní spolek Českého červeného kříže Ostrava je pověřeným spolkem Moravskoslezského kraje. Organizačními jednotkami (bez právní subjektivity) Oblastního spolku Českého červeného kříže Ostrava jsou jednotlivé Místní skupiny Českého červeného kříže. Místní skupina má minimálně 5 členů, přidělenou místní příslušnost (zpravila městský obvod či území obce) a také oblast činností.

Základním dokumentem společnosti ČČK upravující sídlo, znak, působnost, členství či organizačního strukturu jsou  Stanovy ČČK.

Aktivní složky Oblastního spolku Ostrava

Seznam Místních skupin OS ČČK Ostrava

Oblastní spolek ČČK Ostrava registruje celkem 13 místních skupin ČČK na území okresu Ostrava a Nový Jičín.

1. Místní skupina ČČK Radvanice

předsedkyně: Lýdie Hagaterová

2. Místní skupina ČČK Moravská Ostrava
předseda: Tomáš Maršálek
kontakt: t.marsalek@cckova.cz

Místní skupina Moravská Ostrava navazuje na místní skupinu s názvem Humanitární jednotka. Podílí se na zabezpečení zdravotnických dozorů, prezentačních akcích, výuce první pomoci, humanitárních a dalších činnostech OS ČČK. 

3. Místní skupina ČČK Polanka
předsedkyně: Marie Krejčí
kontakt: krejci56@atlas.cz 

Místní skupina vznikla již v roce 1949 a jedná se se svými více než 100 členy o největší Místní skupinu OS ČČK Ostrava.
Podle kroniky, která je vedena od vzniku skupiny je známo, že původní náplň práce byla úplně jiná než nyní. Členové poskytovali laickou pomoc při úrazech, při sportovních utkáních nebo na spartakiádách. Aby mohli podporovat ty nejchudší občany, snažili se získat peníze sběrem železného šrotu po domech v obci, sběrem a sušením léčivých bylin, výsadbou stromků, účastí na žňových brigádách, sušením sena a jeho prodejem. Také vykonávali hygienické kontroly v hospodách a obchodech i kontrolu pitné vody ve studnách. Z bývalých činností našich předchůdců přetrvává do dnešních dnů nábor dárců krve, zdravotnické přednášky, prodej měsíčku zahradního pro pomoc proti rakovině a starost o seniory. Pro seniory zajišťujeme ve spolupráci s OS ČČK každoročně týdenní relaxační pobyty na horách. Členům se tyto pobytové akce velmi líbí, zaplnili vždy téměř celý rekreační objekt a všichni se těší na další.

Členskou základnu tvoří převážně starší lidé. V roce 2021 měla skupina celkem 122 členů s průměrným věkem 76 let . Mezi pravidelné aktivity patří společné setkání s malým pohoštěním a kulturním programem, kterého se pravidelně zúčastňuje rovněž starosta městského obvodu pan Bochnia. Mezi další pravidelné aktivity patří jednodenní zájezdy (v posledních letech Rožnov pod Radhoštěm, Javorník, Šternberk, Uherské Hradiště, Velehrad, Bílá Voda, Hradec nad Moravicí a další).

Veškerou práci prezentuje skupina každoročně v září na Dni obce v Dělnickém domě, včetně kroniky od r. 1949, fotoalba všech akcí od r. 2009 a pamětní plakety, kterou k 70. výročí vzniku MS ČČK v naší obci věnoval pan starosta.

4. Místní skupina ČČK Martinov
předsedkyně: Vlasta Plačková 
kontakt: vlplackova@seznam.cz, tel. 737 376 169

 

Místní skupina ČČK v Martinově vznikla již v roce 1955 a to za přispění místních činitelů a obvodního výboru ČSČK v Porubě. V době vzniku měla skupina 65 členů a vedl ji osmičlenný výbor. Činnost spočívala hlavně v poskytování první pomoci a dozoru zdravotních hlídek při žních a výmlatu v JZD. Pořádaly se i společenské plesy za velké účasti občanů.

V současné době má skupina celkem 53 členů z toho 45 žen a 8 mužů ve věku od 37 let do 96 let. Průměrný věk členské základny je 65 let (k 23. 1. 2024). Náplní organizace je především osvětová a společenská činnost. ČČK v Ostravě-Martinově organizuje školení poskytování první pomoci a besedy s lékaři a to nejen pro členy ČČK. Své schůze a jiné aktivity pořádají v místní hasičské zbrojnici. V rámci městského obvodu aktivně spolupracují jednak se Sborem dobrovolných hasičů, kde na jejich soutěžích zajišťují zdravotní hlídky nebo vypomáhají při přípravě společenských akcích a také se spolkem Senioři Martinov. Po dohodě s městským obvodem zajišťujeme údržbu prostranství ve středu obce (zelené plochy a kapličky).

Pro své členy zajišťujeme v průběhu roku i kulturní akce (návštěvy divadel, výstav apod.) a zájezdy.

6. Místní skupina ČČK Mariánské Hory
předseda: René Pavela
kontakt: info@mscckova.cz
Web: www.mscckova.cz

7. Místní skupina ČČK Petřkovice
předsedkyně : Alžběta Hrabovská 
kontakt: rampirova@email.cz, tel. 736 151 464

Místní skupina Ostrava Petřkovice vznikla v roce 2020. Zaměření skupiny je především na výuku první pomoci v tomto městském obvodě – školení první pomoci pro ZŠ Petřkovice a to jak pro žáky, tak zejména pro rodiče (traumata u dětí, KPR). Dále také školení první pomoci pro klub seniorů obce Petřkovice a další činnosti vzniklé ve spolupráci s vedením městského obvodu.

8. Místní skupina ČČK Mládež

předsedkyně: Kateřina Varkočková 
kontakt: kacka.varkockova@seznam.cz, tel. 602 661 835

Místní skupina Mládež ČČK Ostrava spojuje prioritně ty nejmladší zájemce o první pomoc z řad studentů, ať už středoškolských, či vysokoškolských. Ráda ale mezi své členy přivítá jakéhokoli člověka, který má srdce na správném místě a chce pomáhat ostatním. Hlavní naplní této místní skupiny je vzdělávání svých členů v oblastech první pomoci a účast v dobrovolnických projektech. Více naleznete výše v samostatném odkazu aktivních složek – Mládež OS ČČK.

9. Místní skupina ČČK Záchranný tým

Místní skupina Záchranný tým se skládá především ze současných a bývalých členů Záchranného týmu ČČK. Náplní naší činnosti jsou především zdravotnické asistence na sportovních či kulturních akcích. Členové se rovněž účastní různých brigád v rámci zvelebování sídla OS ČČK Ostrava.

10. Místní skupina ČČK Ochránci Jih
předseda: Jaroslav Holík
kontakt: j.holik@cckova.cz

MS ČČK Ochránci Jih je zaměřena na spolupráci se složkami IZS, AČR, spotrovními střeleckými a brannými kluby a myslivci. Dále aktivně vyučuje první pomoc v komunitě sportovních a profesních střelců při branných dnech ve školách či jiných akcích nejen pro děti. Místo v této místní skupině najde také kdokoli, kdo chce pomáhat dle principů a v duchu ČČK.

11. Místní skupina ČČK Nový Jičín
předseda: Martin Smrček

kontakt: m.smrcek@cckova.cz

Místní skupina ČČK Nový Jičín je novou MS, která vznikla k 1. 1. 2024 a její místní působnost je ustanovena pro město Nový Jičín.

12. Místní skupina ČČK Štramberk

předseda: Karel Turek

13. Místní skupina ČČK Lukavec
předsedkyně: Ivana Sokolová
kontakt: isokolova@post.cz, tel. 605 243 439

Rok založení místní skupiny ČČK v Lukavci není znám, ale fungovala již před r. 1955. Od té doby nikdy nebyla zrušena, i když nějakou dobu nefungovala.

V roce 1988 převzala předsednictví Marie Augustinová a od té doby začala činnost zase ožívat – spolek vypomáhal nejen při konání různých akcí ostatních organizací v Lukavci, ale pořádal i své vlastní. Jednalo se o výstavky ručních prací, bazary ošacení, dětský maškarní ples, vánoční besídky, slet čarodějnic, dětský den, velikonoční výstavky ručních výrobků členek i nečlenek. V roce 2002 převzala předsednictví Zdenka Ohnheiserová. V sobotu 1. prosince 2007 se pod jejím vedením v Lukavci uskutečnilo první setkání v rámci volnočasové aktivity s názvem Chvilky pro šikulky, jehož náplní byla výroba adventních věnců.

Místní skupina měla v různých letech různý počet členů. V minulosti až 60, v současné době jich má 28 (2021). V březnu roku 2012 došlo ke změně vedení a předsedkyní se stala Ivana Sokolová. V současné době se snažíme o zachování tradičních akcí, které mají velký ohlas mezi občany obce i v okolí. Velikonoční výstavka ručních prací a prodej farmářských výrobků, poznávání okolí Lukavce, spojené s úklidem, organizování pomoci lidem na Ukrajině, účast na akci Setkání Lukavců a v neposlední řadě vánoční besídka na konci roku s vystoupením místních dětí.